Baereninsel/ Bjornoya

Start vom Flugplatz Bjornoya in X-Plane 11